PROVIDING SIMPLE, EFFICIENT HYDRONIC SOLUTIONS FROM SOURCE TO EMITTER

SIZE MODEL
½", ¾", 1"
UTF1
½", ¾", 1", 1¼"
UTF2
1¼", 1½"
UTF3
2" STD
UTF4

DOCUMENTATION

MNPT, FNPT, Sweat, NexLok, & NexPress