building. climate. excellence.

SIZE MODEL
½", ¾", 1"
UTF1
½", ¾", 1", 1¼"
UTF2
1¼", 1½"
UTF3
2" STD
UTF4

DOCUMENTATION

MNPT, FNPT, Sweat, NexLok, & NexPress